region region region region region region region region region
МАКЕДОНИЈА


Т У Р И С Т И Ч К И   Б И С Е РИЛУСТРИРАНА МОНОГРАФИЈА


НА 600 СТРАНИЦИ СО НАД 350 МЕСТА ЗА ПОСЕТА И НАД 1.700 ФОТОГРАФИИ


содржинска поделба на на монографијата на девет делови - региони како географско-туристички целини


(КЛИК на регионот за поблиско запознавање)

 
karta