ILLUSTRATED MONOGRAPHY

ON
600 PAGES WITH MORE THAN 1.700 PHOTOS


РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
е земја со долга и богата историја, позиционирана во централниот дел на Балканскиот Полуостров, што ја прави да биде мост кој низ векови ги спојува Западот и Истокот. Со право се вели дека Македонија е срцето на Балканот.

skopski-region-eng.jpg          pol-mavr-region-eng.jpg

БУРНИТЕ ИСТОРИСКИ СЛУЧУВАЊА на оваа територија во праисторијата, антиката, римскиот период средниот и новиот век, оставиле огромно наследство во материјалната и духовната култура на Македонија.

kic-brodski-region-eng.jpg          ohr-presp-region-eng.jpg

РАЗВОЈОТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ и интеркултурната комуникација оставиле неизбришливи траги: културно-историски споменици, етнографски вредности, градски населби, музеи, галерии, разни манифестациски и туристички вредности.

pelag-region-eng.jpg          srednovard-region-eng.jpg

ТЕРИТОРИЈАТА НА Република Македонија изобилува и со природна убавина изразена преку бројни геоморфолошки форми - планини, котлини, полиња, долини, клисури, пештери, како и неколку хидрографски форми - извори, реки, водопади, езера и вештачки акумулации.

strum-gevg-region-eng.jpg          bregaln-region-eng.jpg

РАЗНОВИДНАТА УБАВИНА на македонските езера, високите планини, оригиналната музика и фолклорот создадоа мошне интересен и уникатен туристички простор поволен за транзитен туризам. 

kuman-krivopal-region-eng.jpg