There are no translations available.


МАКЕДОНИЈА


Т У Р И С Т И Ч К И   Б И С Е РИЛУСТРИРАНА МОНОГРАФИЈА


НА 600 СТРАНИЦИ СО НАД 350 МЕСТА ЗА ПОСЕТА И НАД 1.700 ФОТОГРАФИИ

 
Во рамките на издавачката програма на ИДБЦ Скопје реализиран е проектот МАКЕДОНИЈА - ТУРИСТИЧКИ БИСЕР, ексклузивна илустрирана монографија за туристичкиот потенцијал и културно-историските знаменитости на Република Македонија.

Содржината на монографијата е поделена на десет туристички - региони како географско-туристички целини, со богати колор-страници, исполнети со фотографии и други содржини, со кои е опфатен секој сегмент неопходен за квалитетно презентирање на туризмот во Република Македонија.

Изданието е  подготвено со современа компјутерска техника и графика и отпечатено на најквалитетна хартија, а проектот е  поставен целосно на интернет страницата www.makedonskibiser.com.mk
 

на 600 страници

над 350 места за посета

над 1.700 колор-фотографии

12 карти

300 туристичко угостителски објекти

2.500год историјата на Македонија


двојазично издание (македонски и англиски јазик)


тираж: 3.000 примероци (за првното издание)


Издавањето на монографијата е дел од
Годишната програма на Министерството за култура на Република Македонија
за остварување на националниот интерес во културата во 2013 година.


Проектот е поддржан од Министерството за економија, Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот на Репубика Македонија
и Туристичко-угостителската комора на Македонија при Сојузот на стопански комори на Македонија