Во допир со природните убавини...
Пештера Пешна
alt
НЕКОЛКУ КИЛОМЕТРИ
од Македонски Брод, покрај патот за Самоков, се наоѓа пештерата Пешна, прогласена за споменик на природата.
Повеќе...
 
Слатинска пештера
alt
СПОРЕД ДОЛЖИНАТА,
разновидната
внатрешност и локацијата,
Слатинската пештера им нуди извонредно
доживување на љубопитните посетители.
Повеќе...
 
Јасен
alt
ЈАСЕН СПАЃА ВО
категоријата природни
резервати и е формиран заради
заштита на природните реткости,
со извонредни можности за развој на туризмот.
Повеќе...
 
Козјак
alt
АКУМУЛАЦИЈАТА КОЗЈАК
е најголемо
вештачко езеро според површината,
длабочината и должината во Македонија,
но и според вкупното количество вода.
Повеќе...
 
Крушино
alt
КРУШИНО Е СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВЕН
центар,
кој посетителите ќе ги пречека со чиста шума
за прошетка и ќе им понуди мирна природа
за одмор и одлично место за рекреација.
Повеќе...