Во допир со природните убавини...
Охридско Езеро
alt
ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО Е НАЈГОЛЕМО
и најзначајно природно езеро во Македонија и еден од најзначајните акватични екосистеми во Европа.
Повеќе...
 
Охридска пастрмка
alt
ОХРИДСКАТА ПАСТРМКА Е ЕНДЕМСКИ
вид слатководна риба во Европа и е најблизок
предок на видовите кои живееле
на ова подрачје уште од Терциерот.
Повеќе...
 
Преспанско Езеро
alt
ПРЕСПАНСКОТО ЕЗЕРО,
едно од најчистите
езера во светот и од сите страни
заокружено со планини, се состои од езерото
Голема Преспа и езерото Мала Преспа.
Повеќе...
 
Плажи на Oхридската ривиера
alt
ПОКРАЈ ГРАДСКИТЕ ПЛАЖИ
во Охрид и Струга,
на потегот од Охрид до Св. Наум е распослана
охридската ривиера, во која свој интерес
може да пронајде секој турист.
Повеќе...
 
Национален парк Галичица
alt
ЗАРАДИ ОСОБЕНИТЕ
природни убавини и карактеристичниот растителен и животински свет на шумските предели на Галичица, поголем дел од неа е прогласен за национален парк.
Повеќе...